Kilka informacji o biurach rachunkowych - O rachunkowości

Dodane: 26-07-2016 13:48
Kilka informacji o biurach rachunkowych - O rachunkowości odernizacja lub powiÄ™kszenie wartoÅ›ci majÄ…tku trwaÅ‚ego, jak również zakup wartoÅ›ci niematerialnych i prawnych bÄ…dź nabycie udziałów w przedsiÄ™biorstwach lub dÅ‚ugoterminowych papierów wartoÅ›ciowych. Warunkiem uzyskania kredytu inwestycyjnego jest pozytywny wynik prowadzonej przez bank analizy ekonomiczno-finansowej kredytowanego przedsiÄ™wziÄ™cia inwestycyjnego. UdzielajÄ…c kredytów inwestycyjnych, bank zwykle wymaga udziaÅ‚u wÅ‚asnego przedsiÄ™biorstwa, co redukuje ryzyko kredytowe ponoszone przez bank. WiÄ™ksze kredyty inwestycyjne czÄ™sto majÄ… formÄ™ kredytów konsorcjalnych. Kwota kredytu może zostać przekazana kredytobiorcy od razu w caÅ‚oÅ›ci. Kredyt inwestycyjny może także być wypÅ‚acany w transzach lub mieć formÄ™ linii kredytowej. W pierwszym przypadku uruchamianie kolejnych transz jest zwykle warunkowane speÅ‚nieniem zobowiÄ…zaÅ„ umownych. W drugim przypadku ? linii kredytowej ? umowa kredytowa nie precyzuje obowiÄ…zujÄ…cych terminów i kwot wypÅ‚at Å›rodków. Kredyt inwestycyjny udzielany jest na ogół na dÅ‚uższe okresy, a schematy spÅ‚at mogÄ… być nastÄ™pujÄ…ce: równe raty kapitaÅ‚owe, co jest równoważne malejÄ…cym ratom sumarycznym, gdyż odsetki sÄ… naliczane od coraz niższego kapitaÅ‚u; równe raty sumaryczne (raty annuitetowe). W zależnoÅ›ci od umowy z bankiem, istnieje też możliwość jednorazowej spÅ‚aty kapitaÅ‚u w dacie zapadalnoÅ›ci kredytu (ang. bullet repayment) lub przyjÄ™cie nieregularnego schematu spÅ‚at kapitaÅ‚u, ustalonego indywidualnie dla danego kredytu.ŹródÅ‚o: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kredyt_inwestycyjnyO prawie podatkowymJeżeli nasze wÄ…tpliwoÅ›ci prawne zwiÄ…zane sÄ… z podatkami, to prawnik również może nam pomóc. Istnieje bowiem grupa absolwentów studiów prawniczych, którzy w ramach aplikacji, a nawet jeszcze czasu trwania edukacji zdecydowaÅ‚a siÄ™ na pójÅ›cie w kierunku doradcy podatkowego. To normalny rodzaj kariery dla tej grupy, wiÄ™c sÄ… oni przygotowani w stu procentach do swoich obowiÄ…zków.Taki doradca z Å‚atwoÅ›ciÄ… powoÅ‚a siÄ™ na odpowiednie do zaistniaÅ‚ych sytuacji przepisy, a to oznacza, że bÄ™dziemy posiadać klarowniejszy obraz możliwych trudnoÅ›ci oraz dostÄ™pnych wariantów dziaÅ‚ania przekÅ‚adajÄ…cych siÄ™ na wiÄ™ksze szanse powodzenia. Znajomość prawa nie tylko zapobiega szkodzie, ale również okazuje siÄ™ być doskonaÅ‚ym narzÄ™dziem. Skomplikowane zagadnienia powiÄ…zane z podatkami nie sÄ… czymÅ› przyjemnym, ale od nich sÄ… fachowcy. Nie walczmy sami z kodeksami i orzecznictwem sÄ…dów ? zlećmy to doradcom podatkowym. Dla nich to chleb powszedni, a dla nas brak uczucia niepokoju.KsiÄ™gowość ciÄ™ przerastaDrobne, jednoosobowe dziaÅ‚alnoÅ›ci osobowe to jedne z najpopularniejszych klientów biur rachunkowych. Najczęściej, gdy w grÄ™ wchodzi branża spożywcza, tekstylna, odzieżowa czy edukacyjna, drobni przedsiÄ™biorcy zupeÅ‚nie nie wiedzÄ…, w jaki sposób rozliczać siÄ™ z fiskusem lub wypeÅ‚niać niezbÄ™dne formularze do UrzÄ™du Skarbowego. WÅ‚aÅ›nie dlatego decydujÄ… siÄ™ na biuro rachunkowe, które reprezentuje jego interesy. WÅ‚aÅ›ciciele mikroprzedsiÄ™biorstw mogÄ… mieć nadziejÄ™ nie tylko na szybkie poradzenie sobie z prowadzeniem dokumentacji finansowej, ale przede wszystkim z profesjonalnym doradztwem. Niejednokrotnie zdarza siÄ™ bowiem, że klienci przychodzÄ…cy do biura rachunkowego, potrzebujÄ… także fachowej porady, w sprawie przydzielenia kredytów od banków oraz uzyskiwania dofinansowaÅ„ z przeróżnych instytucji. Biuro rachunkowe powinno jednak cechować siÄ™ uczciwoÅ›ciÄ…, terminowoÅ›ciÄ… i profesjonalizmem, dlatego nie należy wybierać pierwszego o którym przeczytamy w lokalnej gazecie. Warto zapytać znajomych, czy nie korzystali z podobnych usÅ‚ug.